Vereniging Fieldmarketing Nederland
 
 

Privacy verklaring.

Vereniging Fieldmarketing Nederland resepecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor bertrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna ook: "De beheerder): Vereniging Fieldmarketing Nederland gevestigd te Hoofdstraat 275, 2171 BE Sassenheim, KVK-nummer 70866457.


Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Vereniging Fieldmarketing Nederland. Onder persoonsgegevens verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijk persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  - Naam
  - Geslacht
  - Adresgegevens
  - E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

Artikel 3 -  Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • een betere dienstverlening naar u toe;
 • het onderhouden van relaties met u;
 • onze ledenadministratie.

 


Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregristreerd in een (elektronisch) register.


Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1.  Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@verenigingfieldmarketingnederland.nl.
 2.  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn dien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van scheiding van enige wet- en regelgeving , waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteit waarna de persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.


Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

 1.  U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heet gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@verenigingfieldmarketingnederland.nl.
 2.  Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.


Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 10 - Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Dhr. J. Legdeur via info@verenigingfieldmarketingnederland.nl.